. Name : Sangoh Lim
. E-mail : solim@kaist.ac.kr
. Tel : +82-42-351-4185 (내선 74185)
. Name : Hyejin Park
. E-mail : hjpark0@kaist.ac.kr
. Tel : +82-42-351-5458 (내선 75458)
. Name : Seulbee Lee
. E-mail : seulbi@kaist.ac.kr
. Tel : +82-42-350-9802 (내선 79802)